Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden2018-08-01T13:24:34+02:00

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die u met Krisje Moens – Zen4AllDogs afsluit.

Voordat je je opgeeft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.

1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het indienen van een inschrijvingsformulier door cliënt cq deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving (factuur) door Krisje Moens – Zen4AllDogs.

2: Inschrijvingen

2.1 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2.2 Krisje Moens – Zen4AllDogs behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.

2.3 Na inschrijving ontvangt u een factuur via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.

2.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 3 en 12 deelnemers per workshop of cursus. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.

2.5 Als een workshop vol zit, kunt u ons mailen om u op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop of cursus]’. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neem ik zo snel mogelijk contact met u op.

2.6 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3. Afmelden door de deelnemer

3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.

3.2 Bij afmelding voor een workshop of cursus wordt er €50,- aan administratiekosten ingehouden.

3.3 Afmelding voor een workshop: Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus €50 administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.

3.4 Mocht u de cursus, workshop of opleiding kunnen volgen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.

4. Annulering/verplaatsing door Krisje Moens

4.1 Krisje Moens – Zen4AllDogs is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 3 dagen voor aanvang bericht.

4.2 .Krisje Moens – Zen4AllDogs is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail.

4.3 Krisje Moens – Zen4AllDogs is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum.

4.4 De workshop vindt alleen plaats mits er minimaal 3 deelnemers zijn. Bij minder deelnemers kan de workshop niet doorgaan.

5: Betaling

5.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Krisje Moens; dit op rekening BE94-7350-4300-2714 – BIC KREDBEBB, ten name van Moens Christiane.

5.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.

6: Klachten

6.1 Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact met Krisje Moens op, ze zal haar best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem zo snel mogelijk proberen op te lossen.

6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid

7.1 Krisje Moens – Zen4AllDogs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers of leslocatie, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.

7.2 Tijdens de workshop en cursussen wordt er soms gewerkt met eigen honden, de eigenaar blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor zijn eigen hond en de schade die hij toebrengt aan materialen of derden.

8: Geheimhouding

8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. Mocht er beeldmateriaal verdeeld worden, komt deze van Zen4AllDogs uit. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Krisje Moens – Zen4AllDogs toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

9: Overig

9.1 Krisje Moens – Zen4AllDogs behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.

9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.

9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een workshop of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren tijdens volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

Alle betwistingen vallen onder het Belgische recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, waarbij het Vredegerecht vijfde kanton Antwerpen bevoegd is.

 

#September 2018